O SZKOLE

Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca w Opolu RAMADA  zaprasza uzdolnione dzieci i młodzież do podjęcia nauki, rozwijania pasji i umiejętności tanecznych. 

Nasza szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 766/72/2015
Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Szkoła kształci w trybie 9-letnim.
Absolwenci po zdaniu egzaminu komisyjnego otrzymują dyplom zawodowego tancerza.
Edukacja w Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca
w Opolu RAMADA odbywa się w godzinach popołudniowych.
W trakcie nauki realizowane są przedmioty zawodowe (taneczne) oraz wybrane przedmioty z dziedziny muzyki, charakteryzacji oraz historii baletu. Taki system nauki jest dogodny dla uczniów kształcących się w dziennych szkołach ogólnokształcących. 

Celem działalności Szkoły jest:
Rozwijanie pasji do sztuki tańca, ze szczególnym naciskiem na indywidualność ucznia.
Umożliwienie wszechstronnego rozwoju artystycznego niezbędnego do wykonywania zawodu tancerza, poprzez odpowiedni dobór przedmiotów artystycznych.
Przygotowanie uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych oraz do egzaminu dyplomowego, a tym samym przygotowanie do dalszych studiów w kierunku pedagogiczno – artystycznym, umożliwienie zdobycia wykształcenia pozwalającego
na podjęcie pracy nie tylko w Polsce ale także w Unii Europejskiej.

UWAGA: Istnieje możliwość zwolnienia z dodatkowej, czwartej godziny w-fu
na podstawie wydanego przez naszą szkołę zaświadczenia.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003r.
w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. (Dz. U. Nr 217, poz. 2128) 

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych