PROGRAM NAUCZANIA

Programy nauczania, ramowe plany nauczania
i dokumentacja przebiegu nauczania, oparte są
na zapisach zawartych w rozporządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia
w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 15, poz.69) 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych