REGULAMIN REKRUTACJI 2020/2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wykaz klas w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca RAMADA w roku szkolnym 2020/2021:

- PRZEDSZKOLE BALETOWE rok I (dzieci 5-6 lat z roczników 2014/2015 nowa grupa)

- MAŁA SZKOŁA BALETOWA rok I (dzieci z roczników 2012 i 2013)

- 9-letnia SZKOŁA BALETOWA SZKOŁA SZTUKI TAŃCA (Klasy 1-9)
Do klasy I będą przyjmowani kandydaci z roczników 2011 oraz 2010.
Do klas wyższych kandydaci urodzeni najpóźniej w roku 2006.

2. Przedszkole Baletowe i Mała Szkoła Baletowa to programy zajęć obejmujące przygotowanie młodszych dzieci przed wejściem w strukturę Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki Tańca o charakterze 9-letnim.
3. Przydział do klas następuje według roczników i sprawdzonych umiejętności.
4. Dla wszystkich kandydatów do Szkoły przeprowadza się badanie przydatności – egzamin wstępny.
5. Badanie przydatności czyli egzamin wstępny do podjęcia nauki w Szkole polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej, sylwetki i aparycji.
6. Dodatkowy egzamin kwalifikacyjny obowiązuje w przypadku ubiegania się o przyjęcie do wyższych klas Niepublicznej Szkoły Baletowej Szkoły Sztuki i Tańca RAMADA, według sprawdzonych umiejętności.
II. PROCEDURA REKRUTACJI DO KLAS WYŻSZYCH / REKRUTACJA W TRAKCIE TRWANIA ROKU SZKOLNEGO

1. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej lub przez złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
2. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają poziomowi klasy oraz obowiązujących na jej szczeblu umiejętności praktycznych i teoretycznych, do której kandydat ma być przydzielony.
3. Kandydata starającego się o przyjęcie do wyższych klas (i innych wymienionych w pkt 1) będzie również obowiązywało nadrobienie ewentualnych różnic programowych w celu wyrównania braków na danym poziomie kształcenia.
4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej kandydat jest zobowiązany również do przygotowania 1 min choreografii w trzech technikach: balet, jazz i modern (osobno).
III. WARUNKI REKRUTACJI ORAZ DOKUMENTY

1. Rodzice lub opiekunowie prawni każdego kandydata są zobowiązani dopełnić formalności w dwóch etapach:
  • 1 etap: Zgłoszenie kandydata drogą on-line przez stronę internetową (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)
  • 2 etap: Dokonania opłaty rekrutacyjnej (bezzwrotnej) w wysokości 50 zł na konto Szkoły, złożenie kompletu dokumentów (tj. podanie, 1 zdjęcie, potwierdzenie przelewu oraz obowiązkowo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w NSBSST wydanego przez lekarza specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej) oraz zgłoszenie się do Szkoły na badanie przydatności – egzamin wstępny w placówce.
IV. TOK POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO – PROCEDURA EGZAMINACYJNA I TERMINY

1. Dla wszystkich kandydatów do Szkoły przeprowadza się badanie przydatności – egzamin wstępny.
2. Badanie przydatności czyli egzamin wstępny do podjęcia nauki w Szkole polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej, sylwetki i aparycji.
3. Szczegółowe kryteria i zasady oceny w trakcie egzaminu zostały zawarte w punkcie określającym zadania komisji kwalifikacyjnej.
4. Terminy przeprowadzenia badania przydatności – egzaminów wstępnych dla kandydatów na rok 2020/2021 zostaną podane w trakcie wakacji 2020.
5. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki jego przeprowadzania, uwzględniające całościową specyfikę kształcenia realizowanego w Szkole.
6. Kandydaci do badania przydatności – egzaminu wstępnego powinni przystąpić w białym lub czarnym wygodnym stroju umożliwiającym dokładny ogląd budowy ciała (body) oraz baletkach lub skarpetkach, dodatkowo dziewczynki powinny mieć włosy spięte tak, aby odsłaniały twarz i kark (kok).
7. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej kandydat jest zobowiązany również do przygotowania 1-minutowej choreografii w trzech technikach: balet, jazz i modern (osobno) oraz egzaminu kwalifikacyjnego, pozwalającego uwzględnić stopień różnic programowych etc.
V. ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ. SZCZEGÓŁOWY TOK EGZAMINACYJNY

1. Do przeprowadzenia badania przydatności – egzaminu wstępnego, Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele praktycznych przedmiotów artystycznych. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej każdorazowo jest Dyrektor.
2. Przewodniczący wyznacza sekretarza komisji rekrutacyjnej, odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji.
3. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji, zawartych w regulaminie rekrutacji;
b) ustalenie zakresu badania przydatności – egzaminu wstępnego;
c) przeprowadzenie badania przydatności – egzaminu wstępnego;
d) podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie do 14 dni po przeprowadzonym egzaminie wstępnym.
4. W procesie badania przydatności kandydaci są badani i oceniani przez komisję rekrutacyjną zgodnie z następującymi kryteriami:
a) postawa i cechy motoryczne kandydata – typ budowy (m.in. ustawienie miednicy, rozciągnięcie mięśni brzucha etc.), proporcje, masa ciała i wzrost kandydata;
b) dyspozycje kończyn dolnych – budowa i elastyczność stopy, wykręcenie nóg, ruchomość nóg w stawach biodrowych etc.;
c) elastyczność kręgosłupa;
d) gibkość, skoczność, ogólna aparycja, rozciągnięcie;
e) koordynacja muzyczno-ruchowa;
f) dyspozycje rytmiczno-słuchowe; muzykalność;
g) pamięć ruchowa.
5. Wyżej wymienione kryteria oceniane są w skali od 1 – 5 pkt:
6. Po przeprowadzeniu badania, członkowie komisji uzgadniają ocenę każdego z kryteriów dla każdego z kandydatów.
7. O przyjęciu do Szkoły decyduje uzyskanie min. 55% wszystkich punktów w trakcie egzaminu wstępnego.
8. Oceny wpisywane są do arkusza egzaminu wstępnego, indywidualnego dla każdego kandydata przez sekretarza komisji.
9. Po zakończeniu egzaminu i podsumowaniu wyników arkusze są podpisywane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej.
10. Sekretarz komisji sporządza protokół z egzaminu wstępnego zawierający skład komisji, datę przeprowadzenia badania oraz niezbędne załączniki – listę kandydatów oraz listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z punktacją. Protokół komisji jest przekazywany Dyrektorowi Szkoły.
11. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego obejmującego egzamin/-y, kandydat uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz złożył wymagane dokumenty, a także dokonał opłaty rekrutacyjnej.
12. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły zostaną przekazane do wiadomości Rodziców/opiekunów mailowo/telefonicznie przez Dyrektora Szkoły w terminie do 14 dni po przeprowadzonym egzaminie wstępnym.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postępowanie rekrutacyjne kończy się wraz z wpisaniem kandydata na listę uczniów Szkoły, co następuje w wyniku pomyślnego spełnienia warunków (pozytywne zaliczenie egzaminów) oraz po złożeniu w Szkole kompletu dokumentów, o których mowa pkt 2, podpisaniu i złożeniu umowy o kształcenie i dokonaniu wpłaty bezzwrotnego, jednorazowego wpisowego – w obowiązującej kwocie.
2. Rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
3. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
4. Kryteria uwzględniane w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych regulują: Art. 131 ust. 2 pkt. 1-7, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawa oświatowego oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Wielodzietność rodziny kandydata;
Niepełnosprawność kandydata;
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.
Regulamin rekrutacji tworzony w oparciu o: Podstawa prawna - Akt obowiązujący – Przyjmowanie do szkół artystycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEG0 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych(Dz.U. z 2014 r. poz. 686) oraz USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19
listopada 2004 (Dz. U. Nr 256, poz. 2572).
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych